Investissez
Payez moins d'impots
Gain global

Tax Shelter

Promotionele communicatie

De Tax Shelter

De Tax Shelter

De Tax Shelter maakt deel uit van de fiscale maatregelen die door de Belgische federale Staat ingevoerd en in stand gehouden worden. Dankzij de maatregel kan elke winstgevende Belgische onderneming haar belastbare basis verminderen met een maximum van 1.000.000 € (*) per aanslagjaar (vanaf aanslagjaar 2021) en een onmiddellijk belastingvoordeel genieten, door een financiële operatie die gericht is op een interessant positief rendement. Een Tax Shelter-verrichting betekent voor een bedrijf rendement genereren op een gedeelte van zijn belastingen!

(*) De absolute vrijstellingsplafonds worden naar aanleiding van de Coronacrisis verdubbeld voor kaderovereenkomsten die worden ondertekend in een belastbaar tijdperk dat uiterlijk op 31 december 2021 afloopt.

WAARSCHUWING De verrichting bestaat, voor de investeerder, uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met de doelstelling om een Tax Shelter-attest te krijgen, gekoppeld aan een in aanmerking komend werk (audiovisueel of podiumwerk) dat, onder bepaalde voorwaarden, recht geeft op een belastingvrijstelling. Het belangrijkste risico bestaat erin dat het fiscaal voordeel in hoofde van de investeerder niet of maar gedeeltelijk wordt gehaald, waardoor het geïnvesteerde bedrag (deels) verloren gaat, indien de schadeloosstellingsmechanismen niet zouden werken. Die mechanismen staan vermeld in ons Prospectus van 23 juli 2020, in het kort onder de Waarschuwing en uitgebreider op de pagina’s 15 en 18. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA moet niet worden beschouwd als een gunstig oordeel over het aanbod dat het bevat. De aanbieding van SCOPE Invest heeft betrekking op een investering in het kader van het Belgische Tax Shelter-stelsel (audiovisueel & podiumkunsten) overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter en volgende van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). Ingaan op de aanbieding gaat voor de investeerder niet gepaard met een minimumbedrag, noch met andere kosten dan het storten van het investeringsbedrag. De vennootschappen met interesse in de aanbieding van SCOPE Invest worden verzocht om kennis te nemen van de volledige informatie die in het Prospectus vervat zit. We raden hun ook aan om met hun gebruikelijke financiële en fiscale consulenten de mogelijkheid te onderzoeken om in een dergelijke investering te stappen.

Lees meer
Welk rendement?

Welk rendement?

Een Tax Shelter-verrichting biedt een potentiële globale nettowinst van ongeveer 10 % van het geïnvesteerde bedrag. Het fiscale rendement bedraagt ongeveer 5,3 %, aangevuld door een interest die ten laatste 18 maanden na de investering uitbetaald wordt.

Lees meer

Het Prospectus

SCOPE Invest publiceert sinds 2007 een Prospectus dat goedgekeurd wordt door de FSMA. Daarin vindt de investeerder alle nodige informatie met het oog op zijn of haar Tax Shelter-investering. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA moet niet worden beschouwd als een gunstig oordeel over het aanbod dat het bevat. Het huidige Prospectus is goedgekeurd op 23 juli 2020 en is geldig tot uiterlijk 22 juli 2021.

Lees meer

Filmproductie

Een film (of een podiumwerk) produceren bestaat voornamelijk uit het bijeenbrengen van de financiële middelen die de verwezenlijking ervan mogelijk moeten maken. De Tax Shelter is een mechanisme dat in België werd ingevoerd halverwege de jaar 2000 om de producenten te helpen financieringsmiddelen te vinden bij de Belgische ondernemingen, die in ruil een rendement ontvangen op hun hun investering.

Dankzij de Tax Shelter heeft SCOPE al geparticipeerd in de financiering van ruim 200 langspeelfilms die commercieel succes koppelden aan bekroningen op prestigieuze festivals (waaronder 2 gouden palmen, 1 zilveren beer en 18 films in de officiële selectie op het Festival van Cannes, 111 César- en 4 Oscarnominaties en 22 Magritte).

Laatste artikels

Actualiteit

Een garantiefonds om de hervatting van het filmen in de Federatie Wallonië-Brussel mogelijk te maken

22/06 - Een garantiefonds om de hervatting van het filmen in de Federatie Wallonië-Brussel mogelijk te maken

De regering van de Federatie Wallonië-Brussel heeft een speciaal bevoegdheidsdecreet uitgevaardigd om de hervatting van de filmopnames te versnellen door de oprichting van een garantiefonds. De Federatie heeft een gezondheidsprotocol opgesteld om de hervatting van de film- en serieopnames vanaf 8 juni mogelijk te maken. Helaas weigeren verzekeringsmaatschappijen nog steeds categorisch om Covid-19-gerelateerde risico's op te nemen in de conventionele productieverzekeringen. In feite leidt deze situatie ertoe dat de producenten zeer voorzichtig zijn, aangezien de financiële gevolgen van het onderbreken of opgeven van het filmen te zwaar op hun schouders zouden drukken. Dit zou kunnen leiden tot het een uitstel van de hervatting van opnames. Deze garantie, die bedoeld is om de tussen 1 juli en 30 september 2020 begonnen verfilmingen te compenseren die door de gezondheidscrisis zouden worden onderbroken of opgeschort, zal kunnen worden opgeroepen mits aftrek van een franchise en heeft een drievoudig plafond: een vergoeding die beperkt is tot 1 miljoen euro per film, 20% van het totale budget van de film en een maximum van 5 miljoen euro ter compensatie van het totale aantal gedekte schadeclaims. Het Garantiefonds zal slechts een periode van drie maanden dekken, de maanden die traditioneel zeer belangrijk zijn voor het filmen. Dit betekent dat dit noodmechanisme aan het einde van deze periode kan worden vervangen door een ander mechanisme, dat ofwel volledig ten laste komt van de verzekeraars, ofwel gezamenlijk door de verzekeraars en de overheid wordt gedekt.

Concrete maatregelen om de culturele sector wat broodnodige zuurstof te gunnen

20/05 - Concrete maatregelen om de culturele sector wat broodnodige zuurstof te gunnen

Een eerste krachtige maatregel werd al op 13 maart 2020 genomen door de Tax Shelter-cel. Die gaf de producenten 6 maanden langer de tijd voor de in aanmerking komende Tax Shelter-uitgaven. De maatregel wordt nu bevestigd door het wetsontwerp van 20 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie. De producenten beschikken nu, voor alle door deze crisis getroffen projecten, over een langere periode voor het verrichten van de uitgaven voor de audiovisuele werken (24 maanden) en voor animatieprojecten en podiumwerken (30 maanden). Meer uitzonderlijke maatregelen worden ook bevestigd. Deze werden gevalideerd tijdens een plenaire stemming bij de Kamer op 20 mei 2020. Deze maatregelen betreffen, naast de verlenging van de termijn voor uitgaven: •    De tijdelijke verhoging (tot de jaarafsluitingen van 31 december 2021) van het absolute plafond voor de vrijstelling van de investeerders dat moet worden verdubbeld: 1.700.000 € (in plaats van 850.000 €) voor de boekjaren die ten laatste op 30 december 2020 worden afgesloten en 2.000.000 € (in plaats van 1.000.000 €) voor de boekjaren die worden afgesloten tussen 31 december 2020 en 31 december 2021). •    De eerder gedane uitgaven: volgens artikel 194ter WIB92 mogen uitgaven onder bepaalde voorwaarden al eerder verricht zijn, binnen een termijn van maximaal 6 maanden voorafgaande aan de ondertekening van een Raamovereenkomst. Dat principe was oorspronkelijk niet van toepassing voor de podiumwerken. Door de aanpassing van de wet moet de uitzondering nu ook gelden voor de audiovisuele en voor de podiumwerken. Concrete maatregelen om de culturele sector wat broodnodige zuurstof te gunnen.

Tekort aan voorafbetalingen? Denk aan Tax Shelter!

20/03 - Tekort aan voorafbetalingen? Denk aan Tax Shelter!

Voor bedrijven die hun boekjaar nu in maart beëindigen, is de deadline voor voorafbetalingen verstreken sinds 20 maart. Resultaat is een hoger tarief voor de belastingen.De verhoging van de basisbelasting bedraagt 6,75%! Er is een eenvoudige manier om de boete te verlagen: doe voor het einde van het boekjaar een Tax Shelter-investering. Dit is "dubbel" winstgevend omdat het, naast het belastingrendement van de Tax Shelter (5,25%), de verhoging (boete) voor onvoldoende voorschotten zal verminderen. Het feit dat een Tax Shelter wordt gemaakt, verlaagt immers de belastbare grondslag en dus het bedrag dat aan de verhoging is onderworpen. Denk in zo'n geval meer dan ooit aan de Tax Shelter!

De termijn voor de uitgaven is met 6 maanden verlengd, door het Corona / Covid-19 virus.

16/03 - De termijn voor de uitgaven is met 6 maanden verlengd, door het Corona / Covid-19 virus.

Via officieel schrijven op 13 maart 2020 heeft de Tax Shelter Cel van FOD Financiën aangekondigd dat de termijn, die wordt toegekend aan producenten van audiovisuele en podiumkunsten om de uitgaven te doen, met 6 maanden wordt verlengd. Dit is dus goed nieuws voor onze sector! De Tax Shelter wet stelt dat de in aanmerking komende uitgaven moeten worden gedaan binnen een periode van maximaal 18 maanden (24 maanden voor animatiefilms en podiumkunsten), na de datum van ondertekening van de raamovereenkomsten met de investeerders. In de praktijk betekent dit vaak dat producenten, nadat de fondsen werden opgehaald, niet moeten talmen om de uitgaven te doen. Door de Corona-crisis lopen, zoals in vele sectoren, deze activiteiten vertragingen op of zijn ze zelfs volledig lam gelegd. U kan zich dus voorstellen dat, in de huidige omstandigheden, het maken van een film in België of elders onmogelijk is geworden. De maatregel die de Tax Shelter Cel heeft genomen vrijdag jongstleden, stelt ons en alle Tax Shelter maatschappijen dus in staat om de uitgaven, voor alle lopende projecten waarvoor geld werd opgehaald, met zes maanden uit te stellen.

Alle nieuws tonen

Newsletter

Rekentool