Risico’s & garanties

Een Tax Shelter-investering gaat gepaard met risico’s waarmee men rekening moet houden alvorens tot een investering te beslissen.

Promotionele communicatie

De voornaamste risico’s

De voornaamste risico’s

Een audiovisueel of podiumwerk produceren is een risicoactiviteit. Ook voor de investeerder levert de investering in de Tax Shelter bepaalde risico’s op. Het grootste risico schuilt in het niet- of maar gedeeltelijk verkrijgen van het door de FOD Financiën afgeleverde attest waardoor het belastingvoordeel definitief wordt.

De meest voorkomende redenen voor het niet- of maar gedeeltelijk verkrijgen van het belastingvoordeel zijn:

  • het project raakt niet voltooid;
  • het project gaat te laat van start en de uitgaven vinden plaats later dan 18 maanden na het inzamelen van de middelen;
  • de Belgische uitgaven zijn te laag ten opzichte van de opgehaalde fondsen;
  • bepaalde uitgaven worden door de belastingadministratie verworpen omdat ze niet in overeenstemming zijn met de Tax Shelter-wetgeving ;
  • enz.

Een volledig overzicht van de risico’s is te vinden in hoofdstuk 3 van het Prospectus. De investeerder moet kennis nemen van die risicofactoren vóór hij of zij een beslissing neemt over een investering.

Het ontbreken van financiële gegevens en het gebrek aan ervaring binnen SCOPE met de Tax Shelter voor de ‘podiumkunsten’ vormt een risicofactor die beschreven staat onder punt 3.6 van het Prospectus.

Beheer van de risico’s door SCOPE

Beheer van de risico’s door SCOPE

Om de risico’s die de investeerders lopen zo goed mogelijk te beheren ziet SCOPE erop toe audiovisuele of scenische projecten te kiezen waarvoor de prefinanciering al goed is opgeschoten en de belangrijkste evaluatiecriteria groen licht laten zien. Die ‘groenlichtprocedure’ vormt een fundamentele stap in het werk van de (co-)producent en houdt voor de investeerder een eerste vorm van bescherming in.

Een ander element waar de investeerder rekening mee moet houden alvorens een Tax Shelter-partner te kiezen is diens financiële soliditeit. In welke mate is de producent in staat om de investeerder in geval van problemen terug te betalen of te vergoeden?

Behalve een overtuigende ervaring in de sector (ruim 100 audiovisuele projecten die de controles al hebben doorstaan), heeft SCOPE ook het specifieke voordeel via SCOPE Pictures zelf in te staan voor de controle over de Belgische uitgaven waarvoor Tax Shelter-fondsen werden ingezameld.

Tot slot beschikt de onderneming over een stevige financiële basis (€ 7,4 miljoen aan eigen middelen) en biedt ze de investeerders een hoofdelijke vergoedingsverbintenis die het eventuele verlies dekt van het fiscaal voordeel. Daarbij zijn de diverse vennootschappen van de groep betrokken : SCOPE Pictures (of Sceniscope voor de projecten in de ‘podiumkunsten’), SCOPE Invest en SCOPE Immo.

Het geheel van mechanismen met het oog op het risicobeheer staat beschreven in hoofdstuk 4 van het Prospectus.

Newsletter

Rekentool