Hoe werkt het?

Praktische handleiding bij een Tax Shelter-investering.

Promotionele communicatie

Optimaal bedrag van de verrichting

De wet bepaalt het maximumbedrag per onderneming en per jaar dat dankzij een Tax Shelter-verrichting vrijgesteld kan worden van belasting. Dat maximumbedrag is vastgelegd op 1.000.000 € (vanaf aanslagjaar 2021) en moet bovendien onder de 50 % blijven van de geschatte beweging van de reserves voor het jaar van de verrichting.

Vertrekkende van dat bedrag van de maximumvrijstelling kan heel gemakkelijk de som berekend worden die via de Tax Shelter geïnvesteerd mag worden. Het percentage van de vrijstelling voor een Tax Shelter-investering is wettelijk vastgelegd op 421% vanaf het aanslagjaar 2021. Om het maximumbedrag van 1.000.000 € te kunnen vrijstellen is dus een Tax Shelter-investering vereist van 237.529 € (1.000.000 / 4,21). 

In de meeste gevallen zal de investeringscapaciteit gelijk zijn aan ongeveer 10 % van de winst vóór belastingen van de investeerder.

Het bedrag van de verrichting dat niet voor vrijstelling in aanmerking komt, door het ontbreken van (voldoende) winst, maakt het voorwerp uit van een overboeking naar de winst van de volgende belastbare tijdperken. Op die manier kan een onderneming gedurende maximaal vier jaar het Tax Shelter-overschot overdragen.

De geïnvesteerde som wordt gebruikt voor de financiering van een audiovisueel of podiumwerk.

De investeerder krijgt in ruil een potentiële globale nettowinst van ongeveer 15 %, via een fiscaal rendement en de betaling van een door de wet vastgelegde intrest (bijkomend rendement).

Voor rechtspersonen die het verminderde belastingtarief genieten kan het fiscaal rendement over de looptijd van de verrichting negatief uitpakken, tot -15,80%.

Enkele belangrijke stappen

1. De berekening van het investeringsbedrag

Het optimale bedrag van de Tax Shelter-investering kan zeer snel online geschat worden of voor een nauwkeuriger berekening staat ook de rekenmachine van SCOPE Invest ter beschikking.

Voor rechtspersonen die het verminderde belastingtarief genieten kan het fiscaal rendement over de looptijd van de verrichting negatief uitpakken, tot -15,80 %.

Denk eraan om uw investeringsproject met uw gebruikelijke fiscale raadgever te bespreken en neem ook kennis van de risico’s die met de Tax Shelter verbonden zijn.

2. De investering op de rekening van de producent

Zodra het bedrag bepaald is en de overeenkomst ondertekend, met daarin het concrete project waarvoor de investering gebruikt zal worden, beschikt de investeerder over een termijn van drie maanden om het volledige bedrag over te maken op de rekening van de producent. Vanaf dat moment geniet de investeerder het belastingvoordeel ‘te voorlopigen titel’.   

3. De betaling van het bijkomend rendement

Achttien maanden na de datum van de betaling op de rekening van de producent, of bij het verkrijgen van het fiscaal attest, als dat vóór de termijn van achttien maanden gebeurt, betaalt de producent aan de investeerder een bedrag uit waarvan het plafond door de wet is vastgelegd. Het betreft een intrest voor de prefinanciering van het project. Die brutosom wordt belast in hoofde van de investeerder.

4. Het verkrijgen van het fiscaal attest

Dit is de laatste stap, die echter tot vier jaar (*) na de ondertekening van de raamovereenkomst op zich kan laten wachten. De belastingadministratie levert aan elke investeerder een attest af, nadat ze de uitgaven voor het project en het naleven van de Tax Shelter-wetgeving heeft gecontroleerd. Dat attest moet bij de belastingaangifte gevoegd worden en wijzigt de status van het belastingvoordeel van ‘voorlopig’ in ‘definitief’.

(*) Voor projecten waarvan het tijdstip van de uitgaven door de Coronacrisis is beïnvloed, kan deze termijn lopen tot 31 december van het vijfde jaar na de datum van ondertekening van de kaderovereenkomst.

 

Newsletter

Rekentool