Tax Shelter: voor welke werken?

België, het gedroomde land voor filmproducties?

Het mechanisme van de Tax Shelter, dat nu zo’n vijftien jaar in voege is, draagt in elk geval bij tot de gezondheid van de sector.

De exponentiële groei van de investeringen staat niet los van de aantrekkelijkheid van het product. En SCOPE, met zijn unieke dubbele structuur van inzamelaar van middelen (SCOPE Invest) en filmproducent in België (SCOPE Pictures), is zonder meer een van de onmisbare spelers op de Tax Shelter-markt. In totaal zijn bijna 200 filmproducties via het mechanisme van de Tax Shelter1 aan geld geraakt. Maar onder welke voorwaarden precies kan een film via dit mechanisme zijn financiering rond krijgen? En hoe ondersteunt SCOPE de investeerder?

 


 

1. Voor een volledige lijst van de werken waarvoor SCOPE Invest middelen heeft ingezameld kunt u terecht op de filmografie of in Bijlage 13 van het Prospectus van 22 mei 2018.

Laatste wijziging : 13.05.2020

De wettelijke criteria

De aard van het werk, de voltooiing en de uitgaven op Belgisch grondgebied die eruit voortvloeien vormen de voornaamste criteria om in aanmerking te komen. Dat hoeft niet te verwonderen gezien de doelstelling van de wetgever in 2003: de ontwikkeling van de audiovisuele sector in België ondersteunen door middel van een fiscale stimulans die de Tax Shelter werd gedoopt.

Europese audiovisuele werken. Om van financiering via de Tax Shelter gebruik te kunnen maken moet een project door de bevoegde Gemeenschap vooraf goedgekeurd zijn als Europees audiovisueel werk2. Het kan gaan om een film (fictiefilm, documentaire of animatiefilm), een kortfilm (geen reclamespot), een lange fictiefilm voor televisie, eventueel in afleveringen, een audiovisuele reeks (fictie of animatie) of om een werk voor een jong publiek van 0 tot 16 jaar (fictiereeks met didactische, culturele of informatieve inhoud) of een televisiedocumentaire.
Werken waarvan de voltooiing gegarandeerd is.

Om het verkrijgen van het Tax Shelter-attest veilig te stellen moet de film voltooid zijn. De producenten en coproducenten (in dit geval SCOPE Pictures voor de audiovisuele werken) of anders een onafhankelijk organisme stellen zich in een verbintenisbrief garant voor de goede afloop van het werk. De ondertekenaars stellen daarin dat ze de nodige investeringen voor het dekken van het hele budget van de film rond hebben of rond zullen krijgen. Ze verbinden er zich ook toe alle opnames en de nodige controlevisa voor de exploitatie tegen de afgesproken datum te leveren.

In België gecoproduceerde werken. De toewijzing van het budget voor de productie en de exploitatie van de werken vormt een kritieke dimensie binnen het Tax Shelter-mechanisme. SCOPE neemt het op zich om in België een aantal uitgaven te verrichten voor een bedrag gelijk aan minimaal 90% van de waarde van het fiscaal attest en dat binnen een maximumtermijn van 18 maanden volgend op de ondertekening van de raamovereenkomst3 die SCOPE aanging met de investeerder (24 maanden voor animatiefilms). SCOPE ziet bovendien ook toe op het globale evenwicht van de film, door er zich van te verzekeren dat de via de TS ingezamelde sommen niet voor meer dan 50% van de globale uitgaven naar de productie en exploitatie van de film gaan, hetgeen zo door de wetgever is bepaald.

 

 


 

2. In de zin van art. 194ter, paragraaf 1, 4e van het WIB 1992.

3. Voor een gedetailleerd overzicht van de in aanmerking komende productie- en exploitatie-uitgaven, zie punt 7.2.1.1.5 op p. 75 van het Prospectus van 22 mei 2018.

Laatste wijziging : 13.05.2020

De formule van SCOPE

SCOPE selecteert om te beginnen een bepaald aantal projecten in het licht van de eerder opgesomde criteria: allereerst het bedrag van de Belgische uitgaven, de vorderingen van de film en zijn haalbaarheid binnen een termijn die het mogelijk maakt om de uitgaven in België te verrichten. Daarna gaat de selectie verder op basis van een gerichte financiële en artistieke expertise. SCOPE beoordeelt de perspectieven van de werken op basis van een uitgebreid geheel van elementen, waaronder de reputatie van de hoofdproducent en de vennootschappen die zich bezighouden met de exploitatie van de films, de bekendheid van de hoofdacteurs, het gewicht van het onderwerp en de kwaliteit van het scenario, maar ook de financiële soliditeit van het werk. 

Een Tax Shelter-verrichting in partnership met SCOPE vormt het beste scenario voor uw investeringen.

Laatste wijziging : 13.05.2020

Newsletter

Rekentool