Tax Shelter en de hervorming van de vennootschapsbelasting: nieuwe perspectieven

Inzicht in de gevolgen van de hervorming voor de Tax Shelter.

De recente belastinghervorming verlaagt de aanslagvoet voor de vennootschappen, die daardoor onder de lat van de 30 % zakt. De maatregel is niet zonder gevolgen voor de Tax Shelter.

Het percentage van de vrijstelling, vroeger vastgesteld op 310 %, werd dus mee aangepast om een gelijkaardig fiscaal rendement te kunnen blijven genereren. Maar aan welk rendement mag men zich nu precies verwachten? Ziehier de cijfers voor de komende aanslagjaren.

Laatste wijziging : 26.03.2021

De belastinghervorming in een notendop

De vennootschappen zullen inderdaad geleidelijk minder belastingen betalen. Toch moet men een onderscheid maken tussen kmo’s en de grotere entiteiten. Bij de ‘grote ondernemingen’ gaat de aanslagvoet van 33,99 % naar 29,58 % voor de aanslagjaren 2019 en 2020, en daarna naar 25 % vanaf het volgende aanslagjaar (2021). Kmo’s krijgen van hun kant een nog gunstiger tarief van 20,4 % op de eerste schijf van 100.000 € tijdens de eerstvolgende aanslagjaren 2019 en 2020 en daarna 20 %, vanaf aanslagjaar 2021. Opgepast echter: om het verminderd tarief te genieten moet de vennootschap gekwalificeerd worden als ‘kleine onderneming’ in deze zin van het Wetboek van Vennootschappen en onder meer een bezoldiging aan een bedrijfsleider toekennen van minstens 45.000 €1.

 


 

1. Kleine vennootschappen die geen belastbare basis hebben van minstens 90.000 € kunnen ook het verminderd tarief krijgen door aan minimaal één bestuurder (natuurlijke persoon) een vergoeding toe te kennen die de helft bedraagt van hun belastbare basis (na aftrek van die bezoldigingen).

Laatste wijziging : 26.03.2021

Wat met de Tax Shelter?

Als we ervan uitgaan dat u 100 euro investeerde in de Tax Shelter, genereerde het percentage van de belastingvrijstelling u tot nog toe 5,37 % fiscaal rendement (dat wil zeggen 100 x 310 % x 33,99 %). Om een terugval te voorkomen in het door de Tax Shelter gegenereerde rendement als gevolg van de nieuwe hervorming, heeft de wetgever het percentage van de vrijstelling opgetrokken naar 356 % (aanslagjaren 2019 en 2020) en 421% (vanaf aanslagjaar 2021) in plaats van de vroegere 310 %. De berekening van het nieuwe fiscaal rendement (vanaf aanslagjaar 2021) ligt zeer dicht bij het vroegere: 5,25 % (100 x 421 % x 25 %).

Laatste wijziging : 26.03.2021

Rendement voor de grote ondernemingen

De Tax Shelter is een reëel alternatief voor de ISOC voor grote ondernemingen met een positieve winst vóór belastingen, ongeacht het geïnvesteerde bedrag, tot het plafond dat is toegestaan ​​door de wetgeving die nu 237.529 euro bedraagt ​(maximum vrijstelling van 1.000.000 euro per jaar en per bedrijf).

Als gevolg van de gezondheidscrisis werden de vrijstellingsplafonds tijdelijk verdubbeld, tot de sluitingen van 31 december 2021: bedrijven die over de capaciteit beschikken, kunnen dit jaar tot 2.000.000 euro vrijstellen, wat overeenkomt met een investering van 475.058 euro.

Een uitzonderlijke maatregel die gericht is op grote bedrijven, maar die de audiovisuele sector in staat stelt de fondsenwerving te compenseren die nog precair wordt gemaakt door de onzekere vooruitzichten van de KMO's.

Laatste wijziging : 26.03.2021

Rendement voor de kleine ondernemingen

Voor de kleine ondernemingen die van de verminderde aanslagvoet genieten, schommelt het fiscale rendement afhankelijk van de winst vóór belastingen en van het in de Tax Shelter geïnvesteerde bedrag. Zo staat het vast dat ‘kleine ondernemingen’ er geen enkel fiscaal belang bij hebben om in de Tax Shelter te investeren, indien hun winst vóór belastingen minder bedraagt dan 100.000 €. Vanaf 160.000 € genieten kmo’s dezelfde voorwaarden als diegene die beschreven staan voor de grote ondernemingen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende mogelijke scenario’s:

Winst vóór belastingen

Fiscaal rendement

<100.000€

Altijd negatief rendement.

 100.000€ – 145.000€

Positief rendement indien de geïnvesteerde som tussen 1 en 8 % vertegenwoordigt van de winst vóór belastingen.

145.000€ – 160.000€

5,25 % indien de geïnvesteerde som tussen 8 en 9 % vertegenwoordigt van de commerciële winst vóór belastingen.

>160.000€

Altijd 5,25 %, ongeacht de geïnvesteerde som.

 

Algemeen gesproken onthouden we dat bij een investeerder onderworpen aan een lagere dan de normale maximale aanslagvoet (29,58 % voor aanslagjaren 2019 en 2020 en 25% vanaf aanslagjaar 2021), de globale nettowinst van de operatie negatief kan zijn. We raden investeerders hoe dan ook aan om voor elke investeringsbeslissing met hun gebruikelijke fiscaal consulent hun specifieke situatie nader te onderzoeken.

Kleine ondernemingen moeten dus geval per geval beoordeeld worden. De berekening van de ideale Tax Shelter-investering veronderstelt een correcte inschatting van de commerciële winst vóór belastingen, de niet-aanvaarde fiscale uitgaven en de fiscale aftrekposten. Als pionier op de Tax Shelter-markt in België stelt SCOPE zijn technische expertise ter beschikking van de ondernemingen, onder meer onder de vorm van een online rekenmachine.

Laatste wijziging : 26.03.2021

Newsletter

Rekentool