Impact van de hervorming van de Vennootschapsbelasting op de Tax Shelter: het ‘Tax Shift’-effect

Door een gefaseerd ingevoerde hervorming van de vennootschapsbelasting is deze onder de grens van de 30 % gedoken.

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd in opeenvolgende stappen doorgevoerd waardoor deze inmiddels onder de grens van de 30 % is gedoken. In een eerder bericht hadden we al een voorlopige evaluatie gemaakt van de impact daarvan op de Tax Shelter. En de wetgever heeft inderdaad voorzien in aanpassingen om investeerders een gelijkaardig fiscaal rendement te garanderen, maar hoe zit het ondertussen met de gezondheid van de markt? De eerste cijfers van de opgehaalde bedragen voor 2018 tonen een inzinking en die trend lijkt zich door te zetten. Er werd een wetsvoorstel ingediend met het oog op de invoering van bijkomende correcties. De sector wacht met ongeduld op de aanstaande wijzigingen.

Opgehaalde fondsen voor 2018: tekenen van vertraging

Terwijl de investeerders nog altijd een potentiële nettowinst realiseren van bijna 10 %, dankzij een fiscaal rendement en de betaling van een intrest, vertonen de opgehaalde fondsen voor 2018 een daling van ongeveer 15 % ten opzichte van het vorige jaar (cijfers van SCOPE). Als oorzaken daarvoor zien we enerzijds de impact van de uitbreiding van de TS tot de podiumkunsten en de plotse voorliefde die ten koste gegaan kan zijn van de audiovisuele sector, voor zo’n 25 % van de opgehaalde bedragen. En anderzijds is er vooral de weerslag van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Daardoor is het fiscale voordeel van een TS-verrichting verloren gegaan voor kmo’s die onderworpen zijn aan het verminderd tarief, omdat ze onder een bepaalde winstdrempel zitten. Tegelijk is de investeringscapaciteit van de grote ondernemingen er met 13 % op achteruitgegaan. We moeten er hier aan herinneren dat de maatregelen die in 2017 werden genomen om het percentage van de vrijstelling aan te passen niet gepaard zijn gegaan met een herziening van het plafond van de vrijgestelde bedragen van maximaal 750.000 euro. Een nieuw wetsvoorstel dat op 6 februari 2019 werd ingediend wil een reeks van noodzakelijke correcties invoeren, vóór het ingaan van de tweede fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting, die het systeem van de Tax Shelter nog kwetsbaarder dreigt te maken.

Verwachte veranderingen: het nieuwe wetsvoorstel in een notendop

Met het oog op het ‘verzekeren van de coherentie’ met het systeem ‘zoals het was vóór de hervorming van de vennootschapsbelasting’ werd het plafond van 750.000 euro naar boven toe aangepast en komt er ook een herziening van de bedragen die vrijgesteld kunnen worden overgedragen.

Om gelijkaardige investeringsniveaus als in de voorgaande periode te garanderen wordt het bedrag van de maximale vrijstelling opgetrokken tot 850.000 en 1.000.000 euro, afhankelijk van het belastingpercentage van toepassing tijdens het belastbaar tijdperk waarvoor de vrijstelling geldt (respectievelijk 29 en 25 %). De wijziging zou bijgevolg een behoud van de investeringscapaciteit per onderneming en per jaar mogelijk moeten maken van ongeveer 240.000 euro (tegenover 210.000 in de voorgaande configuratie, ofwel 750.000/3,56). Die bepaling zal overigens met terugwerkende kracht ingaan vanaf het aanslagjaar 2019.

Ook voor de investeerders die te weinig winst zouden hebben gemaakt om de vrijstelling toe te passen op de totaliteit van hun investering en zich bijgevolg genoodzaakt zien om ze over te dragen naar latere belastbare tijdperken met een lager tarief, worden aanpassingen voorgesteld, om een daling van het rendement te voorkomen. In de praktijk zal een vermenigvuldigingscoëfficiënt kunnen worden toegepast op het bedrag van de sommen die niet het voorwerp van een vrijstelling hebben kunnen uitmaken. De berekening zal zo gebeuren op basis van het geldende belastingtarief tijdens het belastbaar tijdperk waarin de investeerder de raamovereenkomst ondertekende en datgene dat van toepassing is op het tijdperk waarnaar wordt overgedragen.

We mogen aannemen dat die wijzigingen de ondernemingen ertoe zullen aanzetten om gelijkaardige bedragen te investeren, zelfs tegen de achtergrond van een daling van het gewone belastingtarief.

Newsletter

Rekentool