De Tax Shelter: gewonnen spel

Duizenden Belgische vennootschappen investeren jaarlijks voor een totaalbedrag van bijna 200 miljoen euro.

Zich aan de audiovisuele Tax Shelter1 wagen? In partnership met SCOPE heeft men uitzicht op een nettowinst van bijna 10 % en garandeert men ondertussen een economische impact op het Belgische grondgebied. Of uw onderneming nu deel uitmaakt van de Bel-20 of een eenmanszaak betreft en ongeacht de sector waarin u actief bent, de Tax Shelter is er ook voor u. Van uw belastingvoordeel tot het bijkomend rendement, het rekenen doen wij voor u.

 


 

1. Wettelijke referenties: de wet van 26 mei 2016 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 (B.S. 7 juni 2016), de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het Tax Shelter-stelsel ten gunste van audiovisuele werken (B.S. 27 mei 2014).

Laatste wijziging : 13.05.2020

Sluitende rekeningen ...

In de praktijk kan met de Tax Shelter een rendement gegenereerd worden op een gedeelte van uw belastingen. Elke winstgevende onderneming kan immers een bedrag investeren van maximaal 238.764 € per boekjaar en dat vrijstellen ten belope van 356 % (vanaf aanslagjaar 2019). Dankzij het Tax Shelter-mechanisme is het dus mogelijk om uw belastbare basis te verminderen met 850.000 €. De belastingvrijstelling is bovendien begrensd op 50 % van uw belastbare gereserveerde winst per jaar2.

Bekijken we het geval van een onderneming waarvan de winst vóór belastingen 1.000.000 € bedroeg. Op basis van een algemene aanslagvoet van 29,58 % (van toepassing vanaf aanslagjaar 2019) zullen haar belastingen 295.800 € bedragen. Door 100.000 € in de Tax Shelter te investeren geniet ze een vermindering van ongeveer 105.000 €. Aangezien ze fiscaal 356.000 € kan vrijstellen, namelijk 100.000 € x 356 %, wordt haar nieuwe belastbare basis vastgelegd op 644.000 €, wat het bedrag aan belastingen vermindert tot 190.495 €.

Dat belastingvoordeel stemt bijgevolg overeen met 105,3 % van het geïnvesteerde bedrag (met andere woorden van de begininvestering x 356 % x 29,58 %). Naast die potentiële winst van 5,3 % ontvangt de onderneming een bijkomend rendement3 dat ten laatste 18 maanden na de investering wordt uitbetaald. Het belastingvoordeel wordt immers verhoogd met een bijkomend nettorendement (na betaling van de belastingen tegen een aanslagvoet van 29,58 %) van 4,59 % van het geïnvesteerde bedrag. De potentiële globale nettowinst van een Tax Shelter-verrichting bedraagt dus 9,90 %, de som van 5,305 % en 4,592 %).

U wilt er graag meer over weten? SCOPE stelt u een simulatietool ter beschikking waarmee u het optimale bedrag van uw toekomstige investering kunt berekenen.

Voor rechtspersonen die het verminderde belastingtarief genieten kan de globale winst over de looptijd van de verrichting negatief uitpakken, tot -27,38 %.

De investeerder dient alvorens welke investeringsbeslissing dan ook te nemen met zijn gebruikelijke fiscaal adviseur te overleggen over de concrete situatie.

 

 


 

2. In de loop van het aanslagjaar van de investering. 

3. Het bedrag van het bijkomend rendement is afhankelijk van de EURIBOR-rente van toepassing op het moment van de overschrijving en wordt berekend voor een periode van maximaal 18 maanden.

Laatste wijziging : 13.05.2020

… in partnership met SCOPE

SCOPE streeft ernaar de risico’s van Tax Shelter-verrichtingen4 drastisch te beperken. Als pionier in de sector is SCOPE, via de tussenkomst van zijn zusterbedrijf en coproducent van films SCOPE Pictures, rechtstreeks betrokken bij de controle van de Belgische uitgaven. Ondersteund door SCOPE Pictures kan SCOPE Invest een historiek van efficiëntie voorleggen op de markt van de Tax Shelter. 

Een Tax Shelter-verrichting in partnership met SCOPE is het beste scenario voor uw investeringen.

 


 

4. Voor een gedetailleerde omschrijving van het Tax Shelter-mechanisme en de opdracht van SCOPE verwijzen we naar het artikel ‘De ‘audiovisuele’ Tax Shelter, wat is dat?’

Laatste wijziging : 13.05.2020

Newsletter

Rekentool