De ‘audiovisuele’ Tax Shelter, wat is dat?

Met alles rekening houden vooraleer te investeren.

U wenst een belastingvrijstelling te genieten en ondertussen de productie van Europese filmprojecten in België te ondersteunen? De audiovisuele Tax Shelter biedt comfortabele winstperspectieven en een aanzienlijke economische impact voor het hele Belgische grondgebied.

Sinds 20041 hebben duizenden Belgische vennootschappen en Belgische dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven van allerlei omvang en uit alle sectoren elk jaar in film geïnvesteerd. Als pionier van de Tax Shelter en bevoorrechte partner van de investeerders heeft SCOPE geparticipeerd in de financiering van bijna 200 films die geheel of gedeeltelijk in België geproduceerd werden. De exponentiële groei van de opgehaalde bedragen, bijna 300 miljoen door toedoen van SCOPE, is in de eerste plaats het resultaat van het aantrekkelijke karakter van het tegelijk veilige en transparante product. De bijzondere structuur van SCOPE, als specialist van de Tax Shelter (SCOPE Invest) en tegelijk producent van films (SCOPE Pictures), is van die aard dat het verkrijgen van de fiscale voordelen en het realiseren van een potentiële globale nettowinst van bijna 10 % op het door de investeerders verleende bedrag gemakkelijker veilig te stellen zijn.

 


 

1. Wettelijke referenties: de wet van 26 mei 2016 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 (B.S. 7 juni 2016), de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het Tax Shelter-stelsel ten gunste van audiovisuele werken (B.S. 27 mei 2014).

Laatste wijziging : 13.05.2020

De Tax Shelter in de praktijk: rendement genereren op een gedeelte van uw belastingen

Niet zomaar een fiscale stimulans … De Tax Shelter stelt Belgische ondernemingen die winst maken en onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting in de gelegenheid om in de Tax Shelter een bedrag te investeren dat per fiscaal jaar begrensd is op 238.764 € (aanslagjaar 2019) en om een belastingvrijstelling te verkrijgen van het geïnvesteerde bedrag vermenigvuldigd met 356 % (aanslagjaar 2019). Het daaruit voortvloeiende belastingvoordeel bedraagt 5,3 %. Anderzijds krijgt de investeerder ook een bijkomend rendement, een vorm van intrest, dat maximaal 18 maanden na de investering uitbetaald wordt en een bijkomend rendement vertegenwoordigt van momenteel 4,59 % van het geïnvesteerde bedrag. De globale door SCOPE Invest geboden potentiële nettowinst van belastingvoordeel plus bijkomend rendement bedraagt 9,90 % van het geïnvesteerde bedrag over een periode van 18 maanden.

Hoe verloopt de verrichting in de praktijk? De Tax Shelter leidt tot een aftrekbaarheid van het bedrag van de investering ten belope van 356 % (aanslagjaar 2019). Nemen we het voorbeeld van een vennootschap die zijn boekjaar afsluit op 31 december 2018 (aanslagjaar 2019) en onderworpen is aan de normale aanslagvoet in de Ven.B van 29,58 %. Uitgaande van een winst vóór belastingen van 1.000.000 € en een investering in de Tax Shelter van 100.000 € zal een bedrag van 356.000 € fiscaal vrijgesteld kunnen worden (100.000 x 356 %). De nieuwe belastbare basis komt daarmee op 644.000 €. Uitgaande van een aanslagvoet van 29,58 % zullen de belastingen dus 190.495 € bedragen, tegenover 295.800 € zonder Tax Shelter. De investering genereert bijgevolg een winst van 5,30 % belastingvoordeel, verhoogd met het nettorendement van 4,59 %, ofwel in totaal 9,90 %)2.

Hoe hoog is het plafond voor de verrichting? De Tax Shelter biedt winstgevende ondernemingen de mogelijkheid om tot 850.000 € fiscaal af te trekken. De vrijstelling is ook onderworpen aan een tweede plafond van 50 % van de belastbare gereserveerde winst van de vennootschap3. De investering zelf is dus begrensd op 238.764 € (aanslagjaar 2019) per jaar en per vennootschap.

Hoe zit de procedure ineen? SCOPE vergemakkelijkt het beheer en de administratieve follow-up. De procedure verloopt in vier afzonderlijke stappen. In het jaar van de vrijstelling ondertekenen investeerder en producent een raamovereenkomst (D) waarin het geïnvesteerde bedrag en het gekozen audiovisuele werk vermeld staan. Die wordt naar de FOD Financiën verstuurd in de maand volgend op de overeenkomst (D+1). Het bedrag van de investering wordt daarna door de investeerder betaald binnen een termijn van drie maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst (D+3), waarna overgegaan kan worden tot de voorlopige vrijstelling van de belastbare winst4. De betaling van de intresten vindt plaats op het moment van het uitreiken van het fiscaal attest en ten laatste achttien maanden na de datum van de betaling (D+21). De voorlopige vrijstelling wordt definitief zodra de administratie het fiscaal attest overhandigd heeft. 

 


 

2. http://www.scopeinvest.be/nl/welk-rendement

3. In de loop van het aanslagjaar van de investering.

4. https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/belastingvoordelen/tax-shelter-audiovisuele-productie

Laatste wijziging : 13.05.2020

Tax Shelter en SCOPE Invest: met de nadruk op veiligheid en transparantie

Hoe kan men beter verzekerd zijn van het toekennen van het fiscaal attest en dus risico’s minimaliseren? Sinds 2003 heeft SCOPE bijna 300 miljoen euro aan middelen opgehaald en met succes voor tientallen filmprojecten de belastingcontrole doorstaan. Omdat SCOPE rechtstreeks betrokken is bij het besteden van de budgetten voor de films die het coproduceert valt een fundamenteel aspect van de Tax Shelter onder zijn rechtstreekse beheer, namelijk de controle op de Belgische uitgaven. In de mate waarin de Tax Shelter gericht is op het promoten van de filmsector en zijn Belgische infrastructuur geldt voor het verkrijgen van het attest de effectieve uitgave op het Belgische grondgebied van een bedrag gelijk aan minimaal 90 % van de waarde van het Tax Shelter-attest. De ‘financiële productie’ van de films in België door tussenkomst van zustermaatschappij SCOPE Pictures stelt SCOPE Invest in staat zijn investeerders een grotere zekerheid te bieden. Er blijft niettemin een mogelijkheid bestaan dat de fiscale attesten niet zullen worden afgeleverd. De voornaamste redenen daarvoor staan vermeld onder het hoofdstukje ‘Risico’s en garanties’. In een dergelijke context is het essentieel om aandachtig te bekijken welke garanties de Tax Shelter-bemiddelaar biedt in het geval dat een vergoeding betaald moet worden voor het eventuele verlies van het fiscaal voordeel.

Een Tax Shelter-investering houdt risico’s in waarmee men rekening moet houden alvorens te investeren.

De investeerder dient alvorens welke investeringsbeslissing dan ook te nemen met zijn gebruikelijke fiscaal adviseur te overleggen over de concrete situatie.

Een investering, een audiovisueel werk? Geruggensteund door SCOPE Pictures maakt SCOPE Invest een onafhankelijke selectie van films en bewaakt daarbij de editoriale lijn. De voorkeur gaat naar Europese producties met uitzicht op commercieel succes en erkenning door de gespecialiseerde kritiek5 (La vie d’Adèle, Mr. Nobody, L’écume des jours, L’enfant, Marguerite, …). SCOPE laat ten laatste op de datum van de raamovereenkomst de keuze aan de investeerder weten. 

 

Een Tax Shelter-verrichting in partnership met SCOPE vormt het beste scenario voor uw investeringen.

 


 

5. http://www.scopeinvest.be/nl/filmografie

Laatste wijziging : 13.05.2020

Newsletter

Rekentool