De Tax Shelter en zijn voorwaarden

Een gids voor de investeerder.

Een rendement genereren op uw belastingen en ondertussen Belgische en Europese audiovisuele of podiumproducties ondersteunen? Het perspectief van een aantrekkelijke belegging en een positieve impact op de Belgische economie? De Tax Shelter maakt het allemaal mogelijk. Duizenden Belgische ondernemingen, van uiteenlopende omvang en uit alle sectoren, hebben het spel al meegespeeld. SCOPE is als pionier op de Tax Shelter-markt uw bevoorrechte partner bij uw investeringen. U verneemt graag meer over de voorwaarden om van de Tax Shelter gebruik te maken? Volg de gids. 

Laatste wijziging : 22.06.2020

Van de kant van de investeerder

WIE? Alle Belgische vennootschappen en Belgische dochterbedrijven van buitenlandse vennootschappen1 uit alle sectoren kunnen investeren in de Tax Shelter, van eenmanszaken tot ondernemingen uit de BEL-20. Er is geen beperking wat betreft de grootte van de vennootschap. Merk dus op dat de Tax Shelter momenteel niet openstaat voor particulieren.

De vennootschappen mogen evenwel niet als hoofdactiviteit de productie van audiovisuele werken hebben noch onderdeel zijn van dergelijke ondernemingen. Ook televisiemaatschappijen zijn uitgesloten van het systeem.

HOE? De investeerders die voldoen aan de criteria moeten een raamovereenkomst sluiten, eventueel via een erkende tussenpersoon, met een productiemaatschappij. Ze verbinden er zich ook toe om de overeengekomen som te betalen binnen de drie maanden volgend op de ondertekening van de overeenkomst2. Het bedrag is begrensd op 238.764 € (aanslagjaar 2019), ofwel een vrijstelling van 850.000 €, zonder ook de helft te overschrijden van de belastbare gereserveerde winst die gerealiseerd werd tijdens de periode van het boekjaar en het jaar van de investering.

WELKE PARTNER? Dankzij zijn dubbele structuur, waardoor het zowel op de Tax Shelter-markt actief is (SCOPE Invest) en als in aanmerking komende producent (SCOPE Pictures en Sceniscope), is SCOPE dé aangewezen gesprekspartner. Via de besteding van het budget ziet SCOPE erop toe te voldoen aan de voorwaarden van de Tax Shelter inzake de productie- en exploitatie-uitgaven in samenhang met het gefinancierde werk.

 


 

1. Wettelijke referenties: artikel 194ter en volgende van het Belgisch Wetboek op de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd door artikel 128 van de programmawet van 2 augustus 2002, en zoals gewijzigd door artikel 291 van de programmawet van 22 december 2003, artikel 2 van de wet van 17 mei 2004, de wet van 3 december 2006, artikel 7 van de wet van 21 december 2009, artikel 12 van de wet van 17 juni 2013, de wet van 12 mei 2014, de wet van 26 mei 2016 en de wet van 25 december 2017, gecoördineerde tekst overgenomen in Bijlage 1 bij het Prospectus van 22 mei 2018.

2. Voor uitgebreide informatie over de procedure verwijzen we graag naar het artikel ‘De ‘audiovisuele’ Tax Shelter, wat is dat?’

Laatste wijziging : 22.06.2020

Van de kant van SCOPE

SCOPE is via SCOPE Pictures en Sceniscope zowel een in aanmerking komende productiemaatschappij als via SCOPE Invest ook een erkende tussenpersoon. Het verbindt er zich toe met de investeerder een raamovereenkomst te ondertekenen waarin alle door de wet op de Tax Shelter3 opgelegde verplichtingen zijn opgenomen.

SCOPE zal in het bijzonder toezien op de goede bestemming van het totaal van de sommen die via het mechanisme van de Tax Shelter werden opgehaald en op het globale evenwicht van het budget van elke film, aangezien het totaal van die via de Tax Shelter betaalde sommen niet meer mag bedragen dan 50 % van de globale uitgaven. Om in overeenstemming te blijven met de sociaaleconomische inzet van de Tax Shelter en dus het verkrijgen van het fiscaal attest veilig te stellen, verricht SCOPE uitgaven in België voor een bedrag gelijk aan minimaal 90 % van de waarde van het attest, en dat binnen een maximumtermijn van 18 maanden volgend op de ondertekening van de raamovereenkomst4 (24 maanden voor animatiefilms en podiumwerken).

De films, waarvoor SCOPE zich het selectierecht voorbehoudt, zijn goedgekeurd door de betrokken Gemeenschap als Europese audiovisuele werken5 (of als podiumwerken voor de ‘podiumkunstprojecten’). SCOPE en zijn coproducenten stellen zich garant voor de voltooiing van de werken.

SCOPE zal tot slot aan de investeerders een Tax Shelter-attest bezorgen met een fiscale maximumwaarde van tien negenden van de productie- en exploitatie-uitgaven. Het afleveren van dat attest vindt ten vroegste 3 maanden na de betaling van de investering plaats en ten laatste op 31 december van het vierde jaar volgend op de datum van de raamovereenkomst.

Het verkrijgen van het attest is afhankelijk van de naleving van de voorwaarden uit de Tax Shelter-wetgeving.

Voor rechtspersonen die het verminderde belastingtarief genieten kan de globale winst over de looptijd van de verrichting negatief uitpakken, tot -27,38 %.

De investeerder dient alvorens welke investeringsbeslissing dan ook te nemen met zijn gebruikelijke fiscaal adviseur te overleggen over de concrete situatie.

 

Een Tax Shelter-verrichting in partnership met SCOPE vormt het beste scenario voor uw investeringen.

 


 

3. Zie in het bijzonder art. 194ter van het WIB 1992 over het Tax Shelter-stelsel.

4. Voor een gedetailleerd overzicht van de in aanmerking komende productie- en exploitatie-uitgaven verwijzen we naar punt 7.2.1.1.5, p. 75 van het Prospectus van SCOPE Invest van 22 mei 2018.

5. Een fictiefilm, documentaire of een animatiefilm, een kortfilm (geen reclamespot), een lange fictiefilm voor televisie, al dan niet opgedeeld in afleveringen, een fictie- of animatieserie voor televisie, kinder- en jeugdreeksen, zijnde fictiereeksen met een educatieve, culturele en informatieve inhoud voor een doelgroep van kinderen en 0- tot 16-jarigen, of een televisiedocumentaire.

Laatste wijziging : 22.06.2020

Newsletter

Rekentool